Privacy-Beleid

xxxx, gevestigd aan xxxx, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://xxxx
info@xxxx
xxxx
xxxx
KVK: xxxx

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden (GDPR Privacy Wet).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@xxxx, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

xxxx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
xxxx Media analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als u een comment (reactie) achter wilt laten op een pagina wordt u wel gevraagd een naam (hoeft niet uw echte naam te zijn) en een e-mailadres achter te laten; echter het achterlaten van een mail-adres is niet noodzakelijk voor uw comment om gepubliceerd te worden. Uw comment verschijnt niet gelijk, maar wordt – mede in verband met spam – eerst bekeken (onder moderatie) voor deze geplaatst wordt. Het eventueel opgegeven mail-adres verwijderen wij dan gelijk, zodat dit niet opgeslagen wordt.

Wij maken geen gebruik van social media (tracking) buttons van bijvoorbeeld Facebook, Instagram en Twitter. De advertenties op de site zijn statisch, dat wil zeggen dat elke bezoeker dezelfde advertenties te zien krijgt. Deze zijn niet gebaseerd op uw surfgedrag. Wij maken geen gebruik van Google Advertising.

Geautomatiseerde besluitvorming

xxxx neemt maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van de AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

xxxx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

xxxx verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. xxxx blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door xxxx en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xxxx.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

xxxx wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

xxxx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@xxxx

Wijzigingen

xxxx behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie kan niet meer actueel zijn.

Gebruik van Cookies

Om onze dienst te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet alle door ons aangeboden diensten storingsvrij functioneren voor u.

Elke website die gebruik maakt van cookies is sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

  1. _utmz, _utmt, _utmc, _utmb, _utma
  2. PHPSESSID
  3. wordfence_verifiedHuman

Toelichting:

  1. Google Analytics cookies. Uw IP-adres is geanonimiseerd. Zie onder voor meer informatie.
  2. Functionele cookie. Deze cookie houdt gedurende uw bezoek bij welke pagina’s u bezoekt en uw eventuele gedane zoekopdrachten op de site.
  3. Functionele cookie van de WordPress Security Plugin Wordfence.

Verder kunnen er zogenaamde affiliate-cookies geplaatst worden op het moment dat u klikt op een banner of op een link naar een externe site. Een affiliate cookie helpt een adverteerde bij het herleiden naar wie hem de bezoeker heeft bezorgt. Outdoorwinkels.nl ontvangt dan, wanneer een bezoeker via de website in sommige webwinkels een bestelling doet, een commissie.

Gegegevensbeveiliging

24Dating.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 24Dating.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan 24Dating.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen over vervangen wanneer wij dit nodig achten. Bovendien gaan wij er vanuit dat u hier kennis van heeft kunnen nemen en de inhoud begrijpt. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@xxxx.

Lees ook de disclaimer